Informujemy, iż nasz sklep internetowy wykorzystuje technologię plików cookies a jednocześnie nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w tych plikach (tzw. „ciasteczkach”).

zamknij

Regulamin sklepu internetowego panele24.com  obowiązuje od dnia 16.05.2018r.

 • Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.panele24.com prowadzony jest przez Piotr Furtak prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą FHU PIOTR FURTAK (adres miejsca prowadzenia działalności i adres do korespondencji: ul. Działkowców 19, 39-432 Gorzyce) wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 867-202-74-46, REGON 180424766., adres poczty elektronicznej: panele24@gmail.com, tel.531 650 001
  1.2. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie konsumentem przysługujących mu na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy. 
  1.3. Definicje: 
  1.3.1. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 
  1.3.2. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta.  
  1.3.3. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia. 
  1.3.4. KLIENT – Usługobiorca, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą. 
  1.3.5. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.). 
  1.3.6. KONTO – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy w tym informacje o złożonych Zamówieniach. 
  1.3.7. NEWSLETTER – elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o nowościach i Produktach w Sklepie Internetowym. 
  1.3.8. PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą. 
 1. 3.9. REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego. 
  1.3.10. SKLEP INTERNETOWY - Sklep Internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym: panele24.com.pl
  1.3.11. SPRZEDAWCA; USŁUGODAWCA – Piotr Furtak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą FHU PIOTR FURTAK (adres miejsca prowadzenia działalności i adres do korespondencji: ul. Działkowców 19, 39-432 Gorzyce) wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 867-202-74-46, REGON 180424766., adres poczty elektronicznej: sklep.panele24@gmail.com
  1.3.12. UMOWA SPRZEDAŻY – Umowa Sprzedaży Produktu zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

1.3.13. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu Internetowego. 
1.3.14. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.  
1.3.15. ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą. 
2. Rodzaje i zakres Usług Elektronicznych 

2.1. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu Internetowego następujące Usługi Elektroniczne: 
2.1.1. Prowadzenie Konta w Sklepie Internetowym. 
2.1.2. Umożliwienie złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym poprzez wypełnienie Formularza Zamówienia. 
2.1.3. Newsletter.  

3. Warunki świadczenia i zawierania umów o świadczenie usług elektronicznych 

3.1. Odpłatność:  
3.1.1. Świadczenie Usług Elektronicznych przez Usługodawcę jest nieodpłatne. 
3.2. Okres na jaki umowa zostaje zawarta: 
3.2.1. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie Internetowym zawierana jest na czas nieoznaczony.  
3.2.2. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym poprzez wypełnienie Formularza zamówienia zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia. 
3.2.3. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej Newsletter zawierana jest na czas nieoznaczony. 
3.3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: 
3.3.1. Komputer, laptop, tablet, smartfon lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu. 
3.3.2. Dostęp do poczty elektronicznej. 
3.3.3. Przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 11.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 7.0 i wyższej, Opera w wersji 7.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 12.0.0 i wyższej. 
3.3.4. Zalecana szerokość ekranu: 1280x1024 lub wyższa. 
3.4. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich. 
3.5. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. 
3.6. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

3.7. Szczegółowe warunki zawierania umów o świadczenie Usług Elektronicznych określone są na stronie Sklepu internetowego pod adresem :

https://panele24.com.pl/jak-zamawiac-inf-20.html

3.8 Zamówienia można składać 24 godziny na dobę. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 17.00, w soboty oraz w niedziele i święta rozpatrywane będą od godz. 9.00 następnego dnia pracy.

3.9 Wszystkie produkty/usługi oferowane w sklepie panele24.com.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

4. Warunki zawierania Umowy Sprzedaży 

4.1. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Produktach podane na stronach internetowych Sklepu Internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. 
4.2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT oraz cła. Ceny nie zawierają jednak ewentualnych kosztów dostawy i płatności, które są wskazywane w trakcie składania Zamówienia. 
4.3. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena może ulec zwiększeniu w przypadku opcji odbioru osobistego po wcześniejszym ustaleniu z klientem oraz przed wystawieniem pro formy. Cena zostaje potwierdzona dopiero w momencie wystawienia dokumentu pro forma , po którym klient może dokonywać opłaty .
4.4. Zawarcie Umowy Sprzedaży za pomocą Formularza Zamówień 
4.4.1. W celu zawarcia Umowy Sprzedaży niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta Zamówienia. 
4.4.2. Potwierdzeniem złożenia zamówienia jest wystawienie przez sklep dokumentu pro forma i wysłanie go na e-mail klienta, od tego momentu zamówienie zostaje przyjęte do realizacji.
4.4.3. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 
4.4.2. zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą. 
4.5. Każda Umowa Sprzedaży będzie potwierdzana dowodem zakupu- Fvat na życzenie klienta lub paragonem.. Faktura VAT wysyłana jest pocztą elektroniczną lub dołączana do opakowania. Paragon wysyłany jest wraz z towarem.

4.6 Ilość Produktów oferowanych w ramach Sklepu jest zmienna i podlega aktualizacji, przed zakupem preferowany kontakt telefoniczny ze sklepem pod nr 15-644-52-24 w celu potwierdzenia dostępności produktu.

4.6 .1 W przypadku braku towaru na stanie magazynowym , sklep zastrzega sobie prawo do kontaktu z klientem w celu ustalenia dalszej realizacji zamówienia.

4.6.2 Właściciel sklepu internetowego dokłada wszelkich starań, aby opisy i dane techniczne umieszczonych w sklepie produktów/usług były zgodne z rzeczywistością. Nie ponosi jednak odpowiedzialności za błędne podanie parametrów i właściwości towaru, lub nagłą ich zmianę przez jego producenta.

4.6.3 Produkty objęte są gwarancją. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w karcie gwarancyjnej każdego produktu.

4.6.4 Oferta przedstawiona na stronach sklepu internetowego pod adresem www.panele24.com.pL nie jest stanem magazynowym firmy.

4.7 Minimalną jednostką oferowaną w sklepie, są odpowiednio:

-dla towarów pakowanych pojedynczo - jedna sztuka,

-dla towarów złożonych jest to jeden zestaw-komplet,

-Podłogi sprzedawane są w opakowaniach, zaś cena podana w sklepie odnosi się do zakupu 1 m2 produktu.

 1. Realizacja zamówienia:

5.1 Warunkiem rozpoczęcia procesu realizacji zamówienia jest prawidłowe i kompletne wypełnienie przez Klienta formularza zamówienia na stronie internetowej Sklepu / lub zgłoszone telefonicznie / oraz jego potwierdzenie przez Sklep.

5.2 Po otrzymaniu od Sklepu na adres poczty elektronicznej wskazany w zamówieniu wiadomości elektronicznej z potwierdzeniem otrzymania i przyjęcia zamówienia, Klient obowiązany jest przesłać sklepowi wiadomość zwrotną, w której potwierdzi treść proponowanej przez Sklep Umowy Sprzedaży. Zawarcie przez Sklep Umowy Sprzedaży z Klientem następuje poprzez wysłanie na adres poczty elektronicznej wskazany w wiadomości zwrotnej przesłanej przez Klienta, wiadomości informującej o przystąpieniu do realizacji zamówienia.

5.3 Po złożeniu zamówienia Klient zostanie poinformowany e-mailem o dacie zarejestrowania zamówienia wraz z numerem zamówienia, który należy podać przy dokonywaniu płatności przelewem lub w przypadku korespondencji ze Sklepem.

5.4 Pracownik Sklepu może skontaktować się z osobą zamawiającą, w celu dodatkowego potwierdzenia zamówienia przez telefon lub e-mail  oraz ustalenia szczegółów zamówienia lub wyjaśnienia niejasności. Po rozpatrzeniu zamówienia i zaakceptowaniu przez Sklep, Klient otrzyma e-mail potwierdzający rozpoczęcie przygotowania zamówienia.

5.5 W okresie trwania sprzedaży, Klient może dokonać zamówienia na dowolną ilość Produktów. W niektórych przypadkach Sklep może zażądać od klienta wpłaty zadatku w wysokości  50% wartości całego zamówienia. W przypadku wyczerpania zapasów, zamówienia ilości większej niż zapasy Sklepu lub braku możliwości sprowadzenia Produktów od producenta, Sklep może odmówić realizacji zamówienia, o czym powiadomi Klienta e-mailem.

5.6 Złożenie zamówienia przez klienta stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Sklepem umowy sprzedaży zgodnie z regulaminem.

5.7W przypadku niektórych rodzajów asortymentu, Sklep zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności poprzez wyłączenie możliwości płatności za pobraniem.

5.8 Przy niektórych towarach/usługach podany jest czas realizacji zamówienia. Jeśli któryś produkt wymaga dłuższego okresu realizacji, to klient jest o tym poinformowany telefonicznie lub przez przesłanie wiadomości e-mail.

5.9 Zamówiony towar dostarczamy za pośrednictwem firm Spedycyjnych  i firm kurierskich. Kupujący jest obciążany kosztami dostawy określonymi w cenniku dostawy.

5.9.1 Przesyłki są dostarczane kurierem lub Pocztą Polską zazwyczaj w ciągu 2-5 dni. Sklep nie odpowiada za opóźnienia w dostawie spowodowane nie wywiązaniem się przez Pocztę Polską i Kuriera z umów obsługi przewozowej i pocztowej. Za chwile wydania zakupionego towaru przesłanej kupującemu uważa sie chwile wydania rzeczy (towaru) przewożnikowi (kurierowi).

5.9.2 Klient powinien podczas przyjmowania przesyłki rozpakować i sprawdzić zakupiony towar pod względem jakościowym oraz ilościowy. W przypadku uszkodzenia zawartości należy spisać protokół szkody w obecności kuriera podczas przyjmowania przsyłki. 

5.9.3 Nadawane przesyłki są ubezpieczone do momentu przyjęcia paczki bez zastrzerzeń.

5.9.4 W przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub niezgodności towaru z zakupem niezbędne do podjęcia procesu reklamacji jest sporządzenie protokółu szkody, który zawsze jest w posiadaniu firm spedycyjnych oraz kurierskich.

5.9.5 W przypadku wyboru przez klienta błędnego kosztu dostawy , nie zgodnego z cennikiem zawartym na stronie panele24.com.pl w zakładce koszty dostawy, sklep zastrzega sobie możliwość zmiany kosztów dostawy na prawidłowe zgodne z cennikiem.

 1. Sprzedaż na indywidualne zamówienie

6.1 Sprzedaż towarów poza ofertą na stronach sklepu stanowi sprzedaż towarów o właściwościach określanych przez Klienta (sprzedaż na indywidualne zamówienie). Termin i czas realizacji zamówienia indywidualnego jest ustalany w momencie zawarcia umowy.

6.2 Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje przy sprzedaży na indywidualne zamówienie kupującego, towarów nie znajdujących się w stanach magazynu sklepowego.

6.3 Towary sprowadzane na specjalne zamówienie Kupującego, nie stanowiące stanu magazynowego Sklepu, nie są wysyłane za pobraniem. Przed złożeniem zamówienia przez Sklep u Producenta, wymagana jest wpłata zadatku w wysokości 30% wartości zamówienia. Zamówienie jest składane u Producenta w dniu zaksięgowania pieniędzy na koncie.

6.4 Towar przed wysłaniem do klienta podlega dokładnemu sprawdzeniu pod względem jakościowym.


 1. Sposoby płatności 

  7.1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:  
  7.1.1. Płatność gotówką przy odbiorze osobistym- po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym ze sklepem pod nr 15-644-52-24
  7.1.2. Płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki - Przesyłki -płatne za pobraniem-   realizowane są po zaakceptowaniu dostępności produktu. W niektórych przypadkach wymagana może być wpłata zadatku na konto Sklepu podana na stronie lub fakturze proforma. Kwota płatności dokonywanej przy odbiorze nie może przekroczyć 4 990 zł.7.1.3. Płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy- Po zarezerwowaniu zamówionego towaru w naszym sklepie internetowym, wysłany jest e-mail z potwierdzeniem podjęcia realizacji zlecenia. Następnie przesyłana jest pro forma, na której znajduje się  numerem rachunku bankowego oraz wartość do  zapłaty. Niezwłocznie po zaksięgowaniu pieniążków na koncie naszej firmy realizujemy zamówienie.
  7.1.3.1. Alior Bank
  7.1.3.2. Numer rachunku: 81 2490 0005 0000 4530 6581 6907

  7.2. W wypadku sposobu płatności innego niż płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy Sprzedaży w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. 
  7.3. W wypadku Klientów nie będących jednocześnie konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części.  

  8. Koszt, termin i sposoby dostawy

  8.1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu:
  8.1.1. Transport własny Sprzedawcy. 
  8.1.2. Przesyłka kurierska; przesyłka kurierska pobraniowa. 
  8.1.3. Odbiór osobisty pod adresem: ul. Działkowców 19 , 39-432 Gorzyce, w Dni Robocze w godzinach 08:00-18:00 oraz w soboty w godzinach 08:00 – 13:00 po wcześniejszym ustaleniu ze sklepem.
  8.2. Koszty dostawy wskazane są na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Koszty dostawy”. 
  8.3. Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi w przybliżeniu 40 tygodni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano inny termin. Podany termin  jest tylko przybliżony może się wydłużyć w przypadku reklamacji lub innych sytuacji wynikłych w trakcie realizacji zamówienia.Termin ten należy liczyć w następujący sposób: 
  8.3.1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem - od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy. 
  8.3.2. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
  8.3.3. Koszty dostawy w przypadku dostaw paletowych nie obejmują wniesienia do "mieszkania", "domu", a jedynie rozładunek z samochodu dostawczego, chyba że kurier zaproponuje  dostarczenie wózkiem paletowym możliwie najbliżej wejścia do budynku.

  9. Warunki rozwiązywania umów o świadczenie Usług Elektronicznych 

  9.1. Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.
  9.2. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:  
  9.2.1. Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej bezterminowa o charakterze ciągłym (np. prowadzenie Konta w Sklepie Internetowym). 
  9.2.2. Usługobiorca może wypowiedzieć umowę bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep.panele24@gmail.com lub też pisemnie na adres: ul. Działkowców 19, 39-432 Gorzyce. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia). 
  9.2.3. W wypadku Usługobiorców będących jednocześnie konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej bezterminowej o charakterze ciągłym w przypadku, gdy Usługobiorca obiektywnie rażąco albo uporczywie narusza Regulamin, w szczególności gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym, po bezskutecznym co najmniej jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Naruszenie Regulaminu musi mieć charakter obiektywny i bezprawny. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia). 
  9.2.4. W wypadku Usługobiorców nie będących jednocześnie konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej bezterminowej o charakterze ciągłym ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej lub też pisemnie na adres Usługobiorcy wskazany w ramach Konta.  

  10. Reklamacje 

  10.1. Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną: FHU PIOTR FURTAK podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić FHU Piotr Furtak o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: ul. Działkowców 19, 39-432 Gorzyce lub mailowo pod adres sklep.panele24@gmail.com .W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu. FHU Piotr Furtak zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. 
  10.2. Reklamacje związane z zamówieniami: 
   FHU Piotr Furtak jako sklep panele24.com.pl dostarcza rzeczy wolne od wad. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres sklep.panele24@gmail.com. FHU Piotr Furtak zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. FHU Piotr Furtak nie jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.  
 2. Towary do reklamacji należy dostarczyć do siedziby firmy czyli Działkowców 19, 39-432 Gorzyce. 

10.3 Gwarancja, oraz prawo odstąpienia od umowy nie obowiązują, gdy produkt dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi pochodzenia zewnętrznego. Dlatego zawsze przed odebraniem przesyłki kurierskiej należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub, gdy plomby (taśmy) są zerwane należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie.

 

10.4  Różnice w wyglądzie Produktów zamówionych z otrzymanymi - nie stanowią podstawy do reklamacji Produktu. Prezentowane w sklepie zdjęcia mogą nieznacznie odbiegać wyglądem od oryginału - zniekształcenia wynikające z obróbki technicznej lub błędne ustawienia monitora .

10.5 Reklamacje rozpatrywane będą na podstawie pisemnego oświadczenia Klienta. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu do 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia reklamacji przez Sklep Internetowy.

10.6  W przypadku uznania reklamacji, wadliwy towar zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe(np. z powodu wyczerpania asortymentu), właściciel Sklepu Internetowego zwróci Klientowi równowartość ceny towaru, albo obniży cenę towaru.

10.7 Reklamacje zgłaszane w formie pisemnej, należy przesyłać na adres e-mail podany na stronie Sklepu lub adres siedziby firmy.

10.8 Informacja o przyjęciu lub odrzuceniu reklamacji zostanie przesłana Klientowi na adres podany w formularzu reklamacyjnym.

10.9 Wszelkie wątpliwości związane z reklamacjami można wyjaśnić pod adresem e-mail podanym na stronie Sklepu lub pod nr telefonu 15 644 52 24.

10.9.1 Sklep ustosunkuje się do żądań Klienta w terminie 14 dni roboczych od momentu zgłoszenia niezgodności towaru. Jeżeli sprawa będzie wymagała dodatkowych ekspertyz technicznych wykonanych przez zewnętrzne firmy termin ten może zostać wydłużony. 1. Prawo odstąpienia od umowy 

  Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewożnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej rzeczy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować FHU Piotr Furtak,ul.Działkowców 19, 39-432 Gorzyce pisemnie lub mailowo na adres sklep.panele24@gmail.com  o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.  Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. 
 2.  

 3. 1 Aby zrezygnować z zakupu, poinformuj nas o swojej decyzji, wypełniając Formularz zwrotu towaru. Możesz skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, który znajdziesz poniżej.

 

 

 

 

Przesyłkę należy nadać na adres:

FHU PIOTR FURTAK

UL.DZIAŁKOWCÓW 19

39-432 GORZYCE

 

UWAGA!
Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów:

1. o świadczenie usług, jeżeli wykonaliśmy w pełni usługę za Twoją wyraźną zgodą;

2. w której cena Towaru zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi nie sprawujemy kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według Twojej specyfikacji lub służąca zaspokojeniu Twoich zindywidualizowanych potrzeb;

5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

 

 

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

  1. panele24.com.pl

FHU PIOTR FURTAK

UL.DZIAŁKOWCÓW 19

39-432 GORZYCE

NIP.867-202-74-46


Ja ............................................................niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy ........................................................................................, numer oferty............................................................................................
Data zawarcia umowy to................................................., data odbioru ...........................................................................................


Imię i nazwisko....................................................................
Adres...................................................................................
Data.....................................................................................Skutki odstąpienia od umowy 

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.  Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Jeżeli konsument otrzymał rzeczy w związku z umową: 
a) Proszę odesłać nam rzecz na adres naszego magazynu : ul. Działkowców 19,39-432 Gorzyce, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. 
b)  Podczas zwrotu towaru będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów do naszej firmy.
c) Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Zwracany towar musi być pełnowartościowy, nie może być rozpakowany.
d) Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy również przed otrzymaniem towaru. W takiej sytuacji, jeżeli sprzedawca wysłał już towar -ma możliwość obciążenia kupującego  kosztami , które konsument jest zobowiązany ponieść.

12. Postanowienia końcowe 
12.1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim. 
12.1.1. Wybór prawa polskiego nie pozbawia konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy, na mocy prawa jakie byłoby właściwe w braku wyboru, tj. prawa państwa, w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu, a przedsiębiorca (1) wykonuje swoją działalność gospodarczą lub zawodową w państwie w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu; lub (2) w jakikolwiek sposób kieruje taką działalność do tego państwa lub do kilku państw z tym państwem włącznie; a umowa wchodzi w zakres tej działalności. 
12.2.Zmiana Regulaminu: 
12.2.1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn tj.: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw; zmiany zakresu, odpłatności lub formy świadczonych Usług Elektronicznych, zmiany adresu Sprzedawcy - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizacje postanowień niniejszego Regulaminu. 
12.2.2. Zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 Kodeksu cywilnego, tj. Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i Usługobiorca nie wypowiedział umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym w terminie 14 dni od dnia powiadomienia. 
12.2.3. Zmiany Regulaminu nie będą jednak w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców będących jednocześnie konsumentami i korzystających ze Sklepu Internetowego przed dniem wejścia w życie zmian, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już złożone Zamówienia, zawarte lub wykonane Umowy Sprzedaży. 
12.2.4. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy. 
12.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Kodeksu cywilnego; Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.); Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego. 
12.4. Rozstrzyganie sporów: 
12.4.1. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą będącym jednocześnie konsumentem zostają poddane właściwym sądom powszechnym. 
12.4.2. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą niebędącym jednocześnie konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

 

ZAŁĄCZNIK nr 1
Polityka Ochrony Prywatności

1. Sklep panele24.com.pl przykłada szczególną wagę do ochrony prywatności Klientów. Sklep panele24.com.pl z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w tym zabezpieczenia o charakterze programistycznym (między innymi systemy szyfrowania danych). W szczególności sklep panele24.com.pl zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Sklep panele24.com.pl sprawuje stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ograniczają dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego świadczenia usług za pośrednictwem panele24.com.pl

2. Administratorem bazy danych osobowych przekazywanych przez Klientów, w związku z zakupami w panele24.com.pl

4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Klientów, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celach związanych z działalnością sklepu panele24.com.pl ,w celu zawierania, realizacji i rozliczenia umów sprzedaży w ramach panele24.com.pl (obsługi transakcji sprzedaży towarów), a także w celach ich archiwizacji.

5. Podanie jakichkolwiek danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne. Podanie danych wymienionych w pkt. 3 Regulaminu jest konieczne w celach określonych w pkt.2.

6. Klienci mogą przeglądać panele24.com.pl oraz zamieszczone w nim oferty dotyczące towarów bez uprzedniej Rejestracji oraz podawania danych osobowych.

7. Dane podawane przez Klienta w trakcie Rejestracji są wykorzystywane do celów księgowych, do kontaktowania się z Klientem, do obsługi konta w panele24.com.pl oraz do innych czynności związanych z zawarciem lub wykonywaniem umów sprzedaży, między innymi do celów wysyłkowych. Dane te mogą ponadto służyć do weryfikacji, czy osoba rejestrująca spełnia wymagane przez Regulamin i przepisy prawne warunki. Dane kontaktowe, za zgodą Klienta, wykorzystywane są również do przesyłania Klientowi przez sklep panele24.com.pl informacji o spółce i świadczonych przez nią usługach. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania tego typu informacji.

8. Dane Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane podmiotom trzecim w przypadkach wskazanych przez sklep panele24.com.pl i za zgodą Klientów.

9. W przypadku uzyskania przez sklep panele24.com.pl wiadomości o korzystaniu przez Klienta z panele24.com.pl  niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami, sklep panele24.com.pl może przetwarzać dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności, pod warunkiem, że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości.

10. Sklep panele24.com.pl zapewniaja realizację uprawnień Klientów wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Klienci mają w szczególności prawo do wniesienia – w przypadkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych – pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, gdy sklep panele24.com.pl zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania przez sklep panele24.com.pl lub Sklep danych osobowych innemu niż sklep panele24.com.pl lub Sklep administratorowi danych.

11. Sklep panele24.com.pl zapewnia Klientom możliwość przeglądania i modyfikacji danych osobowych. Sklep panele24.com.pl zapewnia Klientom możliwość usunięcia danych osobowych ze zbioru danych w przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa art. 17 Regulaminu, a także w innych przypadkach jeśli to wynika z obowiązujących przepisów prawa. Sklep panele24.com.pl może odmówić usunięcia danych Klienta wyłącznie w przypadkach wskazanych przez obowiązujące przepisy, w szczególności jeżeli Klient ten nie uregulował wszystkich należności wobec sklepu panele24.com.pl lub też gdy sklep panele24.com.pl uzyska i utrwali wiadomość, że Klient swoim dotychczasowym zachowaniem w sklepie panele24.com.pl naruszył Regulamin bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie tych danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.

12. W ramach realizacji umowy z Kupującym Sklep panele24.com.pl jest upoważniony przesłać na adres poczty elektronicznej Kupującego zaproszenie do wypełnienia ankiety posprzedażowej. Ankieta służy zbadaniu opinii o przeprowadzonej transakcji. Kupujący może dobrowolnie wypełnić ankietę.

13. Sklep panele24.com.pl  wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto, adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie). Dane te nie są łączone z danymi podanymi przez Klientów i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

14. Sklep panele24.com.pl stosuje pliki "cookies". Informacje zbierane przy pomocy "cookies" pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Klientów, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Klientów z panele24.com.pl. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików "cookies" zasadniczo nie uniemożliwia korzystanie z panele24.com.pl, może jednak spowodować pewne utrudnienia. Szczegółowe postanowienia odnoszące się do plików Cookies określa Polityka Plików Cookies zamieszczona na stronie.

 

 

 

 

 OBOWIĄZYWAŁ DO DNIA 16,05,208r.

Regulamin sklepu internetowego

Sklep internetowy panele24.com.pl zwany dalej Sklepem, dostępny pod adresem www.panele24.com.pl , prowadzony jest przez firmę FHU Piotr Furtak, wpisaną przez Wójta Gminy Gorzyce do ewidencji działalności gospodarczej. Siedziba firmy znajduje się w Gorzycach na ul. Działkowców 19. Jesteśmy zarejestrowani pod numerem NIP: 8672027446, Regon: 180424766.

Umowy sprzedaży

Sklep internetowy panele24.com.pl prowadzi sprzedaż za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia są przyjmowane przez stronę www.panele24.com.pl

Zamówienia można składać 24 godziny na dobę. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 17.00, w soboty oraz w niedziele i święta rozpatrywane będą od godz. 9.00 następnego dnia pracy.

Zamówienia telefoniczne przyjmowane są w Dni Robocze w godzinach od 8.00 do 20.00, a także w soboty niebędące dniami ustawowo wolnymi od pracy – w godzinach od 8.00 do 20.00.
Wszystkie produkty/usługi oferowane w sklepie panele24.com.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

Wszystkie ceny podane na stronach internetowych   panele24.com.pl są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez Klienta.

Na każdy sprzedany towar/usługę wystawiamy faktury VAT. Faktura VAT wysyłana jest pocztą elektroniczną lub dołączana do opakowania.

Ilość Produktów oferowanych w ramach Sklepu jest zmienna i podlega aktualizacji.

Właściciel sklepu internetowego dokłada wszelkich starań, aby opisy i dane techniczne umieszczonych w sklepie produktów/usług były zgodne z rzeczywistością. Nie ponosi jednak odpowiedzialności za błędne podanie parametrów i właściwości towaru, lub nagłą ich zmianę przez jego producenta.

Produkty objęte są gwarancją. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w umowie wystawionej przez gwaranta.

Oferta przedstawiona na stronach sklepu internetowego pod adresem www.panele24.com.plnie jest stanem magazynowym firmy.

Minimalną jednostką oferowaną w sklepie, są odpowiednio:

dla towarów pakowanych pojedynczo - jedna sztuka,

dla towarów złożonych jest to jeden zestaw-komplet,

Podłogi sprzedawane są w opakowaniach, zaś cena podana w sklepie odnosi się do zakupu 1 m2 produktu.

Realizacja zamówienia

Warunkiem rozpoczęcia procesu realizacji zamówienia jest prawidłowe i kompletne wypełnienie przez Klienta formularza zamówienia na stronie internetowej Sklepu / lub zgłoszone telefonicznie / oraz jego potwierdzenie przez Sklep.

Po otrzymaniu od Sklepu na adres poczty elektronicznej wskazany w zamówieniu wiadomości elektronicznej z potwierdzeniem otrzymania i przyjęcia zamówienia, Klient obowiązany jest przesłać Spółce wiadomość zwrotną, w której potwierdzi treść proponowanej przez Sklep Umowy Sprzedaży. Zawarcie przez Sklep Umowy Sprzedaży z Klientem następuje poprzez wysłanie na adres poczty elektronicznej wskazany w wiadomości zwrotnej przesłanej przez Klienta, wiadomości informującej o przystąpieniu do realizacji zamówienia.

Po złożeniu zamówienia Klient zostanie poinformowany e-mailem o dacie zarejestrowania zamówienia wraz z numerem zamówienia, który należy podać przy dokonywaniu płatności przelewem lub w przypadku korespondencji ze Sklepem.

Pracownik Sklepu może skontaktować się z osobą zamawiającą, w celu dodatkowego potwierdzenia zamówienia przez telefon lub e-mail  oraz ustalenia szczegółów zamówienia lub wyjaśnienia niejasności. Po rozpatrzeniu zamówienia i zaakceptowaniu przez Sklep, Klient otrzyma e-mail potwierdzający rozpoczęcie przygotowania zamówienia.

W okresie trwania sprzedaży, Klient może dokonać zamówienia na dowolną ilość Produktów. W niektórych przypadkach Sklep może zażądać od klienta wpłaty zadatku w wysokości  30% wartości całego zamówienia. W przypadku wyczerpania zapasów, zamówienia ilości większej niż zapasy Sklepu lub braku możliwości sprowadzenia Produktów od producenta, Sklep może odmówić realizacji zamówienia, o czym powiadomi Klienta e-mailem.

Zamówienie, któremu nadano status " w trakcie realizacji" nie podlega anulowaniu gdyż towar został już wysłany na adres Zamawiającego.

Złożenie zamówienia przez klienta stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Sklepem umowy sprzedaży zgodnie z regulaminem.

Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu. Moment zawarcia umowy kupna-sprzedaży następuje podczas pisemnego potwierdzenia odbioru towaru przez klienta na liście przewozowym przesyłki.

Możliwe są następujące formy płatności:

Przelewem. Po zarezerwowaniu zamówionego towaru w naszym sklepie internetowym, wysłany jest e-mail z potwierdzeniem podjęcia realizacji zlecenia. Następnie przesyłana jest pro forma, na której znajduje się  numerem rachunku bankowego oraz wartość do  zapłaty. Niezwłocznie po zaksięgowaniu pieniążków na koncie naszej firmy realizujemy zamówienie.

Za pobraniem - gotówką przy odbiorze towaru. Przesyłki -płatne za pobraniem-   realizowane są po zaakceptowaniu dostępności produktu. W niektórych przypadkach wymagana może być wpłata zadatku na konto Sklepu podana na stronie lub fakturze proforma. Kwota płatności dokonywanej przy odbiorze nie może przekroczyć 4 990 zł.

W przypadku niektórych rodzajów asortymentu, Sklep zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności poprzez wyłączenie możliwości płatności za pobraniem.

Przy niektórych towarach/usługach podany jest czas realizacji zamówienia. Jeśli któryś produkt wymaga dłuższego okresu realizacji, to klient jest o tym poinformowany telefonicznie lub przez przesłanie wiadomości e-mail.

Zamówiony towar dostarczamy za pośrednictwem Poczty Polskiej i firm kurierskich. Kupujący jest obciążany kosztami dostawy określonymi w cenniku dostawy.

Przesyłki są dostarczane kurierem lub Pocztą Polską zazwyczaj w ciągu 2-5 dni. Sklep nie odpowiada za opóźnienia w dostawie spowodowane nie wywiązaniem się przez Pocztę Polską i Kuriera z umów obsługi przewozowej i pocztowej. Za chwile wydania zakupionego towaru przesłanej kupującemu uważa sie chwile wydania rzeczy (towaru) przewożnikowi (kurierowi).

Klient powinien podczas przyjmowania przesyłki rozpakować i sprawdzić zakupiony towar pod względem jakościowym oraz ilościowy. W przypadku uszkodzenia zawartości należy spisać protokół szkody w obecności kuriera podczas przyjmowania przsyłki. 

Nadawane przesyłki są ubezpieczone do momentu przyjęcia paczki bez zastrzerzeń.

Sprzedaż na indywidualne zamówienie

Sprzedaż towarów poza ofertą na stronach sklepu stanowi sprzedaż towarów o właściwościach określanych przez Klienta (sprzedaż na indywidualne zamówienie). Termin i czas realizacji zamówienia indywidualnego jest ustalany w momencie zawarcia umowy.

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje przy sprzedaży na indywidualne zamówieniekupującego, towarów nie znajdujących się w stanach magazynu sklepowego.

Towary sprowadzane na specjalne zamówienie Kupującego, nie stanowiące stanu magazynowego Sklepu, nie są wysyłane za pobraniem. Przed złożeniem zamówienia przez Sklep u Producenta, wymagana jest wpłata zadatku w wysokości 30% wartości zamówienia. Zamówienie jest składane u Producenta w dniu zaksięgowania pieniędzy na koncie.

Towar przed wysłaniem do klienta podlega dokładnemu sprawdzeniu pod względem jakościowym.

Reklamacje

Różnice w wyglądzie Produktów zamówionych z otrzymanymi - nie stanowią podstawy do reklamacji Produktu. Prezentowane w sklepie zdjęcia mogą nieznacznie odbiegać wyglądem od oryginału - zniekształcenia wynikające z obróbki technicznej lub błędne ustawienia monitora .

Reklamacje rozpatrywane będą na podstawie pisemnego oświadczenia Klienta. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu do 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia reklamacji przez Sklep Internetowy.

W przypadku uznania reklamacji, wadliwy towar zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe(np. z powodu wyczerpania asortymentu), właściciel Sklepu Internetowego zwróci Klientowi równowartość ceny towaru, albo obniży cenę towaru.

Reklamacje zgłaszane w formie pisemnej, należy przesyłać na adres e-mail podany na stronie Sklepu.

Informacja o przyjęciu lub odrzuceniu reklamacji zostanie przesłana Klientowi na adres podany w formularzu reklamacyjnym.

Wszelkie wątpliwości związane z reklamacjami można wyjaśnić pod adresem e-mail podanym na stronie Sklepu lub pod nr telefonu 15 644 52 24.

Sklep ustosunkuje się do żądań Klienta w terminie 14 dni roboczych od momentu zgłoszenia niezgodności towaru. Jeżeli sprawa będzie wymagała dodatkowych ekspertyz technicznych wykonanych przez zewnętrzne firmy termin ten może zostać wydłużony.

W pisemnym, podpisanym przez Klienta lub osoby uprawnione do jego reprezentowania oświadczeniu należy podać:

Imię i nazwisko

Dokładny adres(ulica, numer domu, kod pocztowy, miejscowość)

Nazwę ,numery, ilości towarów, które są reklamowane

Powód reklamacji

Wskazanie, czy ewentualny zwrot pieniędzy ma zostać dokonany przelewem, wraz z ewentualnym podaniem nr rachunku bankowego klienta

Nr faktury(jeśli została wystawiona)

Uprawnienia do odstąpienia od umowy

Umowa Sprzedaży zawierana przez Sklep z Klientem za pośrednictwem Sklepu stanowi umowę zawieraną na odległość w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827).

Zgodnie z art.221 Kodeksu Cywilnego za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej nie związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Świadczenia usług rozpoczętych, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu- są to przypadki w których klientowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy.

Klient może odstąpić od Umowy Sprzedaży, bez podawania przyczyn, składając  stosowne oświadczenie o odstąpieniu w terminie 14 dni od dnia otrzymania Produktu. Odstąpienie jest skuteczne, o ile wysłanie oświadczenia o odstąpieniu nastąpiło przed upływem 14 dni od dnia odebrania Produktu.
Klient zobowiązany jest do zwrotu Produktu nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy Sprzedaży.
Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
Sklep  zwraca wszystkie płatności otrzymane od Klienta, w tym cenę Produktu oraz poniesiony przez Klienta koszt dostawy Produktu do Klienta, w terminie 14 dni od dnia, w którym została poinformowana przez Klienta o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. W przypadku, w którym Klient wybrał inny sposób dostarczenia niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia danego Produktu oferowany przez Sklep, Sklep nie zwraca Klientowi dodatkowych kosztów wynikłych z takiego wyboru.
 

Klient składa oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży poprzez:
- skorzystanie ze wzoru formularza odstąpienia od umowy dostępnego pod regulaminem na naszej stronie jako załącznik nr 1 do regulaminu

- złożenie innego jednoznacznego oświadczenia, w którym poinformuje Sklep o decyzji o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży.

-Złożenie oświadczenia o odstąpieniu może nastąpić na piśmie (wówczas należy je przesłać na adres siedziby Sklepu: Ul. Działkowców 19 , 39-432 Gorzyce) albo w formie elektronicznej (na adres poczty elektronicznej Sklepu: sklep.panele24@gmail.com).

W przypadku, w którym Klient odstępuje od Umowy Sprzedaży wyłącznie w odniesieniu do niektórych Produktów objętych jednym zamówieniem, zasady zwrotu kosztów dostawy są następujące:
- jeżeli koszt dostawy Produktów, co do których Klient nie odstąpił od Umowy Sprzedaży, byłby równy lub wyższy niż koszt dostawy wszystkich zamówionych Produktów poniesiony przez Klienta, Sklep nie zwraca Klientowi kosztów dostawy;

  w innych przypadkach niż wskazane w pkt 1) powyżej – Sklep zwraca koszty dostawy w części, proporcjonalnie do kosztów przesłania poszczególnych Produktów, gdyby każdy z nich przesyłany byłby osobno. 

Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu do Sklepu.
Klient uprawniona jest do wstrzymania się ze zwrotem kwot, do momentu otrzymania Produktu od Klienta lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania Produktu, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej.
Zwrot kwot , następuje z wykorzystaniem tej samej metody płatności, z której korzystał Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie.
Zwrotowi nie podlegają towary, w której wybrana została opcja odbioru osobistego w siedzibie firmy. Ponieważ w takim przypadku do faktycznej sprzedaży i zawiązania umowy kupna/sprzedaży dochodzi w siedzibie firmy. Przez Internet składane jest tylko zlecenie dostarczenia towaru do klienta.

Gwarancja, oraz prawo odstąpienia od umowy nie obowiązują, gdy produkt dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi pochodzenia zewnętrznego. Dlatego zawsze przed odebraniem przesyłki kurierskiej należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub, gdy plomby (taśmy) są zerwane należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie.

Warunki końcowe

Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. jest jedynie zaproszeniem do rozpoczęcia rokowań (zgodnie z art. 71 k.c.). Zastrzegamy sobie prawo do niezrealizowania zamówień z ważnych powodów ekonomicznych.

Regulamin określa zasady zakupów w Sklepie. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w regulaminie.

Niniejszy regulamin jest integralną częścią każdej umowy zawieranej za pośrednictwem Sklepu internetowego. Jest on powszechnie dostępny na stronie www.panele24.com.pl Klient może go utrwalić w pamięci swojego komputera lub wydrukować.

Regulamin obowiązuje od dnia 25 GRUDNIA 2014r.

Polityka prywatności:

    W celu zapewnienia naszym klientom najwyższej jakości obsługi w każdym aspekcie oświadczamy, że:

Zobowiązujemy się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. „O ochronie danych osobowych”. Zgodnie z tą ustawą Kupującemu przysługuje prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.

Dostęp do tych danych mają tylko nieliczne uprawnione osoby.  Wykorzystujemy je jedynie na potrzeby realizacji zamówień

„Klient dokonujący zakupu w sklepie wyraża zgodę na przekazanie swojego adresu e – mail do Grupa Allegro Sp. Z o.o. z siedzibą w Poznaniu oraz na przetwarzanie przez sklephttp://panele24.com.pl oraz Grupa Allegro Sp. Z o.o., danych osobowych Klienta w celu wypełnienia ankiety z opinią o dokonanej transakcji w Sklepie http://panele24.com.pl (zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 ).”

 

Dane firmy:

FHU Piotr Furtak

Materiały Wykończeniowe

Ul. Działkowców 19

39-432 Gorzyce

Nip: 867-202-74-46

Tel.531 650 001

e-mail: sklep.panele24@gmail.com

ZAŁĄCZNIK nr 1

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY


     Materiały Wykończeniowe Piotr Furtak

     39-432 Gorzyce

     ul. Działkowców 19

     poczta email: sklep.panele24@gamil.com


Ja ............................................................niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy ........................................................................................, numer oferty............................................................................................
Data zawarcia umowy to................................................., data odbioru ...........................................................................................

<![if !supportLists]>1.    <![endif]>
Imię i nazwisko....................................................................
..................................................................................
Data.....................................................................................

 

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

5.2018r.

 • Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.panele24.com.pl prowadzony jest przez Piotr Furtak prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą FHU PIOTR FURTAK (adres miejsca prowadzenia działalności i adres do korespondencji: ul. Działkowców 19, 39-432 Gorzyce) wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 867-202-74-46, REGON 180424766., adres poczty elektronicznej: panele24@gmail.com, tel.531 650 001
  1.2. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie konsumentem przysługujących mu na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy. 
  1.3. Definicje: 
  1.3.1. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 
  1.3.2. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta.  
  1.3.3. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia. 
  1.3.4. KLIENT – Usługobiorca, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą. 
  1.3.5. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.). 
  1.3.6. KONTO – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy w tym informacje o złożonych Zamówieniach. 
  1.3.7. NEWSLETTER – elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o nowościach i Produktach w Sklepie Internetowym. 
  1.3.8. PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą. 
 1. 3.9. REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego. 
  1.3.10. SKLEP INTERNETOWY - Sklep Internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym: panele24.com.pl
  1.3.11. SPRZEDAWCA; USŁUGODAWCA – Piotr Furtak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą FHU PIOTR FURTAK (adres miejsca prowadzenia działalności i adres do korespondencji: ul. Działkowców 19, 39-432 Gorzyce) wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 867-202-74-46, REGON 180424766., adres poczty elektronicznej: sklep.panele24@gmail.com
  1.3.12. UMOWA SPRZEDAŻY – Umowa Sprzedaży Produktu zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

1.3.13. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu Internetowego. 
1.3.14. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.  
1.3.15. ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą. 
2. Rodzaje i zakres Usług Elektronicznych 

2.1. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu Internetowego następujące Usługi Elektroniczne: 
2.1.1. Prowadzenie Konta w Sklepie Internetowym. 
2.1.2. Umożliwienie złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym poprzez wypełnienie Formularza Zamówienia. 
2.1.3. Newsletter.  

3. Warunki świadczenia i zawierania umów o świadczenie usług elektronicznych 

3.1. Odpłatność:  
3.1.1. Świadczenie Usług Elektronicznych przez Usługodawcę jest nieodpłatne. 
3.2. Okres na jaki umowa zostaje zawarta: 
3.2.1. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie Internetowym zawierana jest na czas nieoznaczony.  
3.2.2. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym poprzez wypełnienie Formularza zamówienia zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia. 
3.2.3. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej Newsletter zawierana jest na czas nieoznaczony. 
3.3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: 
3.3.1. Komputer, laptop, tablet, smartfon lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu. 
3.3.2. Dostęp do poczty elektronicznej. 
3.3.3. Przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 11.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 7.0 i wyższej, Opera w wersji 7.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 12.0.0 i wyższej. 
3.3.4. Zalecana szerokość ekranu: 1280x1024 lub wyższa. 
3.4. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich. 
3.5. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. 
3.6. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

3.7. Szczegółowe warunki zawierania umów o świadczenie Usług Elektronicznych określone są na stronie Sklepu internetowego pod adresem :

https://panele24.com.pl/jak-zamawiac-inf-20.html

3.8 Zamówienia można składać 24 godziny na dobę. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 17.00, w soboty oraz w niedziele i święta rozpatrywane będą od godz. 9.00 następnego dnia pracy.

3.9 Wszystkie produkty/usługi oferowane w sklepie panele24.com.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

4. Warunki zawierania Umowy Sprzedaży 

4.1. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Produktach podane na stronach internetowych Sklepu Internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. 
4.2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT oraz cła. Ceny nie zawierają jednak ewentualnych kosztów dostawy i płatności, które są wskazywane w trakcie składania Zamówienia. 
4.3. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena może ulec zwiększeniu w przypadku opcji odbioru osobistego po wcześniejszym ustaleniu z klientem oraz przed wystawieniem pro formy. Cena zostaje potwierdzona dopiero w momencie wystawienia dokumentu pro forma , po którym klient może dokonywać opłaty .
4.4. Zawarcie Umowy Sprzedaży za pomocą Formularza Zamówień 
4.4.1. W celu zawarcia Umowy Sprzedaży niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta Zamówienia. 
4.4.2. Potwierdzeniem złożenia zamówienia jest wystawienie przez sklep dokumentu pro forma i wysłanie go na e-mail klienta, od tego momentu zamówienie zostaje przyjęte do realizacji.
4.4.3. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 
4.4.2. zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą. 
4.5. Każda Umowa Sprzedaży będzie potwierdzana dowodem zakupu- Fvat na życzenie klienta lub paragonem.. Faktura VAT wysyłana jest pocztą elektroniczną lub dołączana do opakowania. Paragon wysyłany jest wraz z towarem.

4.6 Ilość Produktów oferowanych w ramach Sklepu jest zmienna i podlega aktualizacji, przed zakupem preferowany kontakt telefoniczny ze sklepem pod nr 15-644-52-24 w celu potwierdzenia dostępności produktu.

4.6 .1 W przypadku braku towaru na stanie magazynowym , sklep zastrzega sobie prawo do kontaktu z klientem w celu ustalenia dalszej realizacji zamówienia.

4.6.2 Właściciel sklepu internetowego dokłada wszelkich starań, aby opisy i dane techniczne umieszczonych w sklepie produktów/usług były zgodne z rzeczywistością. Nie ponosi jednak odpowiedzialności za błędne podanie parametrów i właściwości towaru, lub nagłą ich zmianę przez jego producenta.

4.6.3 Produkty objęte są gwarancją. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w karcie gwarancyjnej każdego produktu.

4.6.4 Oferta przedstawiona na stronach sklepu internetowego pod adresem www.panele24.com.pL nie jest stanem magazynowym firmy.

4.7 Minimalną jednostką oferowaną w sklepie, są odpowiednio:

-dla towarów pakowanych pojedynczo - jedna sztuka,

-dla towarów złożonych jest to jeden zestaw-komplet,

-Podłogi sprzedawane są w opakowaniach, zaś cena podana w sklepie odnosi się do zakupu 1 m2 produktu.

 1. Realizacja zamówienia:

5.1 Warunkiem rozpoczęcia procesu realizacji zamówienia jest prawidłowe i kompletne wypełnienie przez Klienta formularza zamówienia na stronie internetowej Sklepu / lub zgłoszone telefonicznie / oraz jego potwierdzenie przez Sklep.

5.2 Po otrzymaniu od Sklepu na adres poczty elektronicznej wskazany w zamówieniu wiadomości elektronicznej z potwierdzeniem otrzymania i przyjęcia zamówienia, Klient obowiązany jest przesłać sklepowi wiadomość zwrotną, w której potwierdzi treść proponowanej przez Sklep Umowy Sprzedaży. Zawarcie przez Sklep Umowy Sprzedaży z Klientem następuje poprzez wysłanie na adres poczty elektronicznej wskazany w wiadomości zwrotnej przesłanej przez Klienta, wiadomości informującej o przystąpieniu do realizacji zamówienia.

5.3 Po złożeniu zamówienia Klient zostanie poinformowany e-mailem o dacie zarejestrowania zamówienia wraz z numerem zamówienia, który należy podać przy dokonywaniu płatności przelewem lub w przypadku korespondencji ze Sklepem.

5.4 Pracownik Sklepu może skontaktować się z osobą zamawiającą, w celu dodatkowego potwierdzenia zamówienia przez telefon lub e-mail  oraz ustalenia szczegółów zamówienia lub wyjaśnienia niejasności. Po rozpatrzeniu zamówienia i zaakceptowaniu przez Sklep, Klient otrzyma e-mail potwierdzający rozpoczęcie przygotowania zamówienia.

5.5 W okresie trwania sprzedaży, Klient może dokonać zamówienia na dowolną ilość Produktów. W niektórych przypadkach Sklep może zażądać od klienta wpłaty zadatku w wysokości  50% wartości całego zamówienia. W przypadku wyczerpania zapasów, zamówienia ilości większej niż zapasy Sklepu lub braku możliwości sprowadzenia Produktów od producenta, Sklep może odmówić realizacji zamówienia, o czym powiadomi Klienta e-mailem.

5.6 Złożenie zamówienia przez klienta stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Sklepem umowy sprzedaży zgodnie z regulaminem.

5.7W przypadku niektórych rodzajów asortymentu, Sklep zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności poprzez wyłączenie możliwości płatności za pobraniem.

5.8 Przy niektórych towarach/usługach podany jest czas realizacji zamówienia. Jeśli któryś produkt wymaga dłuższego okresu realizacji, to klient jest o tym poinformowany telefonicznie lub przez przesłanie wiadomości e-mail.

5.9 Zamówiony towar dostarczamy za pośrednictwem firm Spedycyjnych  i firm kurierskich. Kupujący jest obciążany kosztami dostawy określonymi w cenniku dostawy.

5.9.1 Przesyłki są dostarczane kurierem lub Pocztą Polską zazwyczaj w ciągu 2-5 dni. Sklep nie odpowiada za opóźnienia w dostawie spowodowane nie wywiązaniem się przez Pocztę Polską i Kuriera z umów obsługi przewozowej i pocztowej. Za chwile wydania zakupionego towaru przesłanej kupującemu uważa sie chwile wydania rzeczy (towaru) przewożnikowi (kurierowi).

5.9.2 Klient powinien podczas przyjmowania przesyłki rozpakować i sprawdzić zakupiony towar pod względem jakościowym oraz ilościowy. W przypadku uszkodzenia zawartości należy spisać protokół szkody w obecności kuriera podczas przyjmowania przsyłki. 

5.9.3 Nadawane przesyłki są ubezpieczone do momentu przyjęcia paczki bez zastrzerzeń.

5.9.4 W przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub niezgodności towaru z zakupem niezbędne do podjęcia procesu reklamacji jest sporządzenie protokółu szkody, który zawsze jest w posiadaniu firm spedycyjnych oraz kurierskich.

5.9.5 W przypadku wyboru przez klienta błędnego kosztu dostawy , nie zgodnego z cennikiem zawartym na stronie panele24.com.pl w zakładce koszty dostawy, sklep zastrzega sobie możliwość zmiany kosztów dostawy na prawidłowe zgodne z cennikiem.

 1. Sprzedaż na indywidualne zamówienie

6.1 Sprzedaż towarów poza ofertą na stronach sklepu stanowi sprzedaż towarów o właściwościach określanych przez Klienta (sprzedaż na indywidualne zamówienie). Termin i czas realizacji zamówienia indywidualnego jest ustalany w momencie zawarcia umowy.

6.2 Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje przy sprzedaży na indywidualne zamówienie kupującego, towarów nie znajdujących się w stanach magazynu sklepowego.

6.3 Towary sprowadzane na specjalne zamówienie Kupującego, nie stanowiące stanu magazynowego Sklepu, nie są wysyłane za pobraniem. Przed złożeniem zamówienia przez Sklep u Producenta, wymagana jest wpłata zadatku w wysokości 30% wartości zamówienia. Zamówienie jest składane u Producenta w dniu zaksięgowania pieniędzy na koncie.

6.4 Towar przed wysłaniem do klienta podlega dokładnemu sprawdzeniu pod względem jakościowym.


 1. Sposoby płatności 

  7.1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:  
  7.1.1. Płatność gotówką przy odbiorze osobistym- po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym ze sklepem pod nr 15-644-52-24
  7.1.2. Płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki - Przesyłki -płatne za pobraniem-   realizowane są po zaakceptowaniu dostępności produktu. W niektórych przypadkach wymagana może być wpłata zadatku na konto Sklepu podana na stronie lub fakturze proforma. Kwota płatności dokonywanej przy odbiorze nie może przekroczyć 4 990 zł.7.1.3. Płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy- Po zarezerwowaniu zamówionego towaru w naszym sklepie internetowym, wysłany jest e-mail z potwierdzeniem podjęcia realizacji zlecenia. Następnie przesyłana jest pro forma, na której znajduje się  numerem rachunku bankowego oraz wartość do  zapłaty. Niezwłocznie po zaksięgowaniu pieniążków na koncie naszej firmy realizujemy zamówienie.
  7.1.3.1. Alior Bank
  7.1.3.2. Numer rachunku: 81 2490 0005 0000 4530 6581 6907

  7.2. W wypadku sposobu płatności innego niż płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy Sprzedaży w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. 
  7.3. W wypadku Klientów nie będących jednocześnie konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części.  

  8. Koszt, termin i sposoby dostawy

  8.1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu:
  8.1.1. Transport własny Sprzedawcy. 
  8.1.2. Przesyłka kurierska; przesyłka kurierska pobraniowa. 
  8.1.3. Odbiór osobisty pod adresem: ul. Działkowców 19 , 39-432 Gorzyce, w Dni Robocze w godzinach 08:00-18:00 oraz w soboty w godzinach 08:00 – 13:00 po wcześniejszym ustaleniu ze sklepem.
  8.2. Koszty dostawy wskazane są na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Koszty dostawy”. 
  8.3. Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi w przybliżeniu 40 tygodni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano inny termin. Podany termin  jest tylko przybliżony może się wydłużyć w przypadku reklamacji lub innych sytuacji wynikłych w trakcie realizacji zamówienia.Termin ten należy liczyć w następujący sposób: 
  8.3.1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem - od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy. 
  8.3.2. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
  8.3.3. Koszty dostawy w przypadku dostaw paletowych nie obejmują wniesienia do "mieszkania", "domu", a jedynie rozładunek z samochodu dostawczego, chyba że kurier zaproponuje  dostarczenie wózkiem paletowym możliwie najbliżej wejścia do budynku.

  9. Warunki rozwiązywania umów o świadczenie Usług Elektronicznych 

  9.1. Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.
  9.2. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:  
  9.2.1. Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej bezterminowa o charakterze ciągłym (np. prowadzenie Konta w Sklepie Internetowym). 
  9.2.2. Usługobiorca może wypowiedzieć umowę bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep.panele24@gmail.com lub też pisemnie na adres: ul. Działkowców 19, 39-432 Gorzyce. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia). 
  9.2.3. W wypadku Usługobiorców będących jednocześnie konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej bezterminowej o charakterze ciągłym w przypadku, gdy Usługobiorca obiektywnie rażąco albo uporczywie narusza Regulamin, w szczególności gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym, po bezskutecznym co najmniej jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Naruszenie Regulaminu musi mieć charakter obiektywny i bezprawny. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia). 
  9.2.4. W wypadku Usługobiorców nie będących jednocześnie konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej bezterminowej o charakterze ciągłym ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej lub też pisemnie na adres Usługobiorcy wskazany w ramach Konta.  

  10. Reklamacje 

  10.1. Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną: FHU PIOTR FURTAK podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić FHU Piotr Furtak o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: ul. Działkowców 19, 39-432 Gorzyce lub mailowo pod adres sklep.panele24@gmail.com .W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu. FHU Piotr Furtak zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. 
  10.2. Reklamacje związane z zamówieniami: 
   FHU Piotr Furtak jako sklep panele24.com.pl dostarcza rzeczy wolne od wad. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres sklep.panele24@gmail.com. FHU Piotr Furtak zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. FHU Piotr Furtak nie jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.  
 2. Towary do reklamacji należy dostarczyć do siedziby firmy czyli Działkowców 19, 39-432 Gorzyce. 

10.3 Gwarancja, oraz prawo odstąpienia od umowy nie obowiązują, gdy produkt dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi pochodzenia zewnętrznego. Dlatego zawsze przed odebraniem przesyłki kurierskiej należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub, gdy plomby (taśmy) są zerwane należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie.

 

10.4  Różnice w wyglądzie Produktów zamówionych z otrzymanymi - nie stanowią podstawy do reklamacji Produktu. Prezentowane w sklepie zdjęcia mogą nieznacznie odbiegać wyglądem od oryginału - zniekształcenia wynikające z obróbki technicznej lub błędne ustawienia monitora .

10.5 Reklamacje rozpatrywane będą na podstawie pisemnego oświadczenia Klienta. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu do 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia reklamacji przez Sklep Internetowy.

10.6  W przypadku uznania reklamacji, wadliwy towar zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe(np. z powodu wyczerpania asortymentu), właściciel Sklepu Internetowego zwróci Klientowi równowartość ceny towaru, albo obniży cenę towaru.

10.7 Reklamacje zgłaszane w formie pisemnej, należy przesyłać na adres e-mail podany na stronie Sklepu lub adres siedziby firmy.

10.8 Informacja o przyjęciu lub odrzuceniu reklamacji zostanie przesłana Klientowi na adres podany w formularzu reklamacyjnym.

10.9 Wszelkie wątpliwości związane z reklamacjami można wyjaśnić pod adresem e-mail podanym na stronie Sklepu lub pod nr telefonu 15 644 52 24.

10.9.1 Sklep ustosunkuje się do żądań Klienta w terminie 14 dni roboczych od momentu zgłoszenia niezgodności towaru. Jeżeli sprawa będzie wymagała dodatkowych ekspertyz technicznych wykonanych przez zewnętrzne firmy termin ten może zostać wydłużony. 1. Prawo odstąpienia od umowy 

  Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewożnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej rzeczy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować FHU Piotr Furtak,ul.Działkowców 19, 39-432 Gorzyce pisemnie lub mailowo na adres sklep.panele24@gmail.com  o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.  Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. 
 2.  

 3. 1 Aby zrezygnować z zakupu, poinformuj nas o swojej decyzji, wypełniając Formularz zwrotu towaru. Możesz skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, który znajdziesz poniżej.

 

 

 

 

Przesyłkę należy nadać na adres:

FHU PIOTR FURTAK

UL.DZIAŁKOWCÓW 19

39-432 GORZYCE

 

UWAGA!
Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów:

1. o świadczenie usług, jeżeli wykonaliśmy w pełni usługę za Twoją wyraźną zgodą;

2. w której cena Towaru zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi nie sprawujemy kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według Twojej specyfikacji lub służąca zaspokojeniu Twoich zindywidualizowanych potrzeb;

5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

 

 

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

  1. panele24.com.pl

FHU PIOTR FURTAK

UL.DZIAŁKOWCÓW 19

39-432 GORZYCE

NIP.867-202-74-46


Ja ............................................................niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy ........................................................................................, numer oferty............................................................................................
Data zawarcia umowy to................................................., data odbioru ...........................................................................................


Imię i nazwisko....................................................................
Adres...................................................................................
Data.....................................................................................Skutki odstąpienia od umowy 

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.  Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Jeżeli konsument otrzymał rzeczy w związku z umową: 
a) Proszę odesłać nam rzecz na adres naszego magazynu : ul. Działkowców 19,39-432 Gorzyce, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. 
b)  Podczas zwrotu towaru będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów do naszej firmy.
c) Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Zwracany towar musi być pełnowartościowy, nie może być rozpakowany.
d) Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy również przed otrzymaniem towaru. W takiej sytuacji, jeżeli sprzedawca wysłał już towar -ma możliwość obciążenia kupującego  kosztami , które konsument jest zobowiązany ponieść.

12. Postanowienia końcowe 
12.1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim. 
12.1.1. Wybór prawa polskiego nie pozbawia konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy, na mocy prawa jakie byłoby właściwe w braku wyboru, tj. prawa państwa, w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu, a przedsiębiorca (1) wykonuje swoją działalność gospodarczą lub zawodową w państwie w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu; lub (2) w jakikolwiek sposób kieruje taką działalność do tego państwa lub do kilku państw z tym państwem włącznie; a umowa wchodzi w zakres tej działalności. 
12.2.Zmiana Regulaminu: 
12.2.1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn tj.: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw; zmiany zakresu, odpłatności lub formy świadczonych Usług Elektronicznych, zmiany adresu Sprzedawcy - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizacje postanowień niniejszego Regulaminu. 
12.2.2. Zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 Kodeksu cywilnego, tj. Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i Usługobiorca nie wypowiedział umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym w terminie 14 dni od dnia powiadomienia. 
12.2.3. Zmiany Regulaminu nie będą jednak w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców będących jednocześnie konsumentami i korzystających ze Sklepu Internetowego przed dniem wejścia w życie zmian, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już złożone Zamówienia, zawarte lub wykonane Umowy Sprzedaży. 
12.2.4. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy. 
12.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Kodeksu cywilnego; Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.); Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego. 
12.4. Rozstrzyganie sporów: 
12.4.1. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą będącym jednocześnie konsumentem zostają poddane właściwym sądom powszechnym. 
12.4.2. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą niebędącym jednocześnie konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

 

ZAŁĄCZNIK nr 1
Polityka Ochrony Prywatności

1. Sklep panele24.com.pl przykłada szczególną wagę do ochrony prywatności Klientów. Sklep panele24.com.pl z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w tym zabezpieczenia o charakterze programistycznym (między innymi systemy szyfrowania danych). W szczególności sklep panele24.com.pl zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Sklep panele24.com.pl sprawuje stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ograniczają dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego świadczenia usług za pośrednictwem panele24.com.pl

2. Administratorem bazy danych osobowych przekazywanych przez Klientów, w związku z zakupami w panele24.com.pl

4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Klientów, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celach związanych z działalnością sklepu panele24.com.pl ,w celu zawierania, realizacji i rozliczenia umów sprzedaży w ramach panele24.com.pl (obsługi transakcji sprzedaży towarów), a także w celach ich archiwizacji.

5. Podanie jakichkolwiek danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne. Podanie danych wymienionych w pkt. 3 Regulaminu jest konieczne w celach określonych w pkt.2.

6. Klienci mogą przeglądać panele24.com.pl oraz zamieszczone w nim oferty dotyczące towarów bez uprzedniej Rejestracji oraz podawania danych osobowych.

7. Dane podawane przez Klienta w trakcie Rejestracji są wykorzystywane do celów księgowych, do kontaktowania się z Klientem, do obsługi konta w panele24.com.pl oraz do innych czynności związanych z zawarciem lub wykonywaniem umów sprzedaży, między innymi do celów wysyłkowych. Dane te mogą ponadto służyć do weryfikacji, czy osoba rejestrująca spełnia wymagane przez Regulamin i przepisy prawne warunki. Dane kontaktowe, za zgodą Klienta, wykorzystywane są również do przesyłania Klientowi przez sklep panele24.com.pl informacji o spółce i świadczonych przez nią usługach. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania tego typu informacji.

8. Dane Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane podmiotom trzecim w przypadkach wskazanych przez sklep panele24.com.pl i za zgodą Klientów.

9. W przypadku uzyskania przez sklep panele24.com.pl wiadomości o korzystaniu przez Klienta z panele24.com.pl  niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami, sklep panele24.com.pl może przetwarzać dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności, pod warunkiem, że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości.

10. Sklep panele24.com.pl zapewniaja realizację uprawnień Klientów wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Klienci mają w szczególności prawo do wniesienia – w przypadkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych – pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, gdy sklep panele24.com.pl zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania przez sklep panele24.com.pl lub Sklep danych osobowych innemu niż sklep panele24.com.pl lub Sklep administratorowi danych.

11. Sklep panele24.com.pl zapewnia Klientom możliwość przeglądania i modyfikacji danych osobowych. Sklep panele24.com.pl zapewnia Klientom możliwość usunięcia danych osobowych ze zbioru danych w przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa art. 17 Regulaminu, a także w innych przypadkach jeśli to wynika z obowiązujących przepisów prawa. Sklep panele24.com.pl może odmówić usunięcia danych Klienta wyłącznie w przypadkach wskazanych przez obowiązujące przepisy, w szczególności jeżeli Klient ten nie uregulował wszystkich należności wobec sklepu panele24.com.pl lub też gdy sklep panele24.com.pl uzyska i utrwali wiadomość, że Klient swoim dotychczasowym zachowaniem w sklepie panele24.com.pl naruszył Regulamin bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie tych danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.

12. W ramach realizacji umowy z Kupującym Sklep panele24.com.pl jest upoważniony przesłać na adres poczty elektronicznej Kupującego zaproszenie do wypełnienia ankiety posprzedażowej. Ankieta służy zbadaniu opinii o przeprowadzonej transakcji. Kupujący może dobrowolnie wypełnić ankietę.

13. Sklep panele24.com.pl  wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto, adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie). Dane te nie są łączone z danymi podanymi przez Klientów i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

14. Sklep panele24.com.pl stosuje pliki "cookies". Informacje zbierane przy pomocy "cookies" pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Klientów, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Klientów z panele24.com.pl. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików "cookies" zasadniczo nie uniemożliwia korzystanie z panele24.com.pl, może jednak spowodować pewne utrudnienia. Szczegółowe postanowienia odnoszące się do plików Cookies określa Polityka Plików Cookies zamieszczona na stronie.

 

 

 

 

 OBOWIĄZYWAŁ DO DNIA 16,05,208r.

Regulamin sklepu internetowego

Sklep internetowy panele24.com.pl zwany dalej Sklepem, dostępny pod adresem www.panele24.com.pl , prowadzony jest przez firmę FHU Piotr Furtak, wpisaną przez Wójta Gminy Gorzyce do ewidencji działalności gospodarczej. Siedziba firmy znajduje się w Gorzycach na ul. Działkowców 19. Jesteśmy zarejestrowani pod numerem NIP: 8672027446, Regon: 180424766.

Umowy sprzedaży

Sklep internetowy panele24.com.pl prowadzi sprzedaż za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia są przyjmowane przez stronę www.panele24.com.pl

Zamówienia można składać 24 godziny na dobę. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 17.00, w soboty oraz w niedziele i święta rozpatrywane będą od godz. 9.00 następnego dnia pracy.

Zamówienia telefoniczne przyjmowane są w Dni Robocze w godzinach od 8.00 do 20.00, a także w soboty niebędące dniami ustawowo wolnymi od pracy – w godzinach od 8.00 do 20.00.
Wszystkie produkty/usługi oferowane w sklepie panele24.com.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

Wszystkie ceny podane na stronach internetowych   panele24.com.pl są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez Klienta.

Na każdy sprzedany towar/usługę wystawiamy faktury VAT. Faktura VAT wysyłana jest pocztą elektroniczną lub dołączana do opakowania.

Ilość Produktów oferowanych w ramach Sklepu jest zmienna i podlega aktualizacji.

Właściciel sklepu internetowego dokłada wszelkich starań, aby opisy i dane techniczne umieszczonych w sklepie produktów/usług były zgodne z rzeczywistością. Nie ponosi jednak odpowiedzialności za błędne podanie parametrów i właściwości towaru, lub nagłą ich zmianę przez jego producenta.

Produkty objęte są gwarancją. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w umowie wystawionej przez gwaranta.

Oferta przedstawiona na stronach sklepu internetowego pod adresem www.panele24.com.plnie jest stanem magazynowym firmy.

Minimalną jednostką oferowaną w sklepie, są odpowiednio:

dla towarów pakowanych pojedynczo - jedna sztuka,

dla towarów złożonych jest to jeden zestaw-komplet,

Podłogi sprzedawane są w opakowaniach, zaś cena podana w sklepie odnosi się do zakupu 1 m2 produktu.

Realizacja zamówienia

Warunkiem rozpoczęcia procesu realizacji zamówienia jest prawidłowe i kompletne wypełnienie przez Klienta formularza zamówienia na stronie internetowej Sklepu / lub zgłoszone telefonicznie / oraz jego potwierdzenie przez Sklep.

Po otrzymaniu od Sklepu na adres poczty elektronicznej wskazany w zamówieniu wiadomości elektronicznej z potwierdzeniem otrzymania i przyjęcia zamówienia, Klient obowiązany jest przesłać Spółce wiadomość zwrotną, w której potwierdzi treść proponowanej przez Sklep Umowy Sprzedaży. Zawarcie przez Sklep Umowy Sprzedaży z Klientem następuje poprzez wysłanie na adres poczty elektronicznej wskazany w wiadomości zwrotnej przesłanej przez Klienta, wiadomości informującej o przystąpieniu do realizacji zamówienia.

Po złożeniu zamówienia Klient zostanie poinformowany e-mailem o dacie zarejestrowania zamówienia wraz z numerem zamówienia, który należy podać przy dokonywaniu płatności przelewem lub w przypadku korespondencji ze Sklepem.

Pracownik Sklepu może skontaktować się z osobą zamawiającą, w celu dodatkowego potwierdzenia zamówienia przez telefon lub e-mail  oraz ustalenia szczegółów zamówienia lub wyjaśnienia niejasności. Po rozpatrzeniu zamówienia i zaakceptowaniu przez Sklep, Klient otrzyma e-mail potwierdzający rozpoczęcie przygotowania zamówienia.

W okresie trwania sprzedaży, Klient może dokonać zamówienia na dowolną ilość Produktów. W niektórych przypadkach Sklep może zażądać od klienta wpłaty zadatku w wysokości  30% wartości całego zamówienia. W przypadku wyczerpania zapasów, zamówienia ilości większej niż zapasy Sklepu lub braku możliwości sprowadzenia Produktów od producenta, Sklep może odmówić realizacji zamówienia, o czym powiadomi Klienta e-mailem.

Zamówienie, któremu nadano status " w trakcie realizacji" nie podlega anulowaniu gdyż towar został już wysłany na adres Zamawiającego.

Złożenie zamówienia przez klienta stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Sklepem umowy sprzedaży zgodnie z regulaminem.

Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu. Moment zawarcia umowy kupna-sprzedaży następuje podczas pisemnego potwierdzenia odbioru towaru przez klienta na liście przewozowym przesyłki.

Możliwe są następujące formy płatności:

Przelewem. Po zarezerwowaniu zamówionego towaru w naszym sklepie internetowym, wysłany jest e-mail z potwierdzeniem podjęcia realizacji zlecenia. Następnie przesyłana jest pro forma, na której znajduje się  numerem rachunku bankowego oraz wartość do  zapłaty. Niezwłocznie po zaksięgowaniu pieniążków na koncie naszej firmy realizujemy zamówienie.

Za pobraniem - gotówką przy odbiorze towaru. Przesyłki -płatne za pobraniem-   realizowane są po zaakceptowaniu dostępności produktu. W niektórych przypadkach wymagana może być wpłata zadatku na konto Sklepu podana na stronie lub fakturze proforma. Kwota płatności dokonywanej przy odbiorze nie może przekroczyć 4 990 zł.

W przypadku niektórych rodzajów asortymentu, Sklep zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności poprzez wyłączenie możliwości płatności za pobraniem.

Przy niektórych towarach/usługach podany jest czas realizacji zamówienia. Jeśli któryś produkt wymaga dłuższego okresu realizacji, to klient jest o tym poinformowany telefonicznie lub przez przesłanie wiadomości e-mail.

Zamówiony towar dostarczamy za pośrednictwem Poczty Polskiej i firm kurierskich. Kupujący jest obciążany kosztami dostawy określonymi w cenniku dostawy.

Przesyłki są dostarczane kurierem lub Pocztą Polską zazwyczaj w ciągu 2-5 dni. Sklep nie odpowiada za opóźnienia w dostawie spowodowane nie wywiązaniem się przez Pocztę Polską i Kuriera z umów obsługi przewozowej i pocztowej. Za chwile wydania zakupionego towaru przesłanej kupującemu uważa sie chwile wydania rzeczy (towaru) przewożnikowi (kurierowi).

Klient powinien podczas przyjmowania przesyłki rozpakować i sprawdzić zakupiony towar pod względem jakościowym oraz ilościowy. W przypadku uszkodzenia zawartości należy spisać protokół szkody w obecności kuriera podczas przyjmowania przsyłki. 

Nadawane przesyłki są ubezpieczone do momentu przyjęcia paczki bez zastrzerzeń.

Sprzedaż na indywidualne zamówienie

Sprzedaż towarów poza ofertą na stronach sklepu stanowi sprzedaż towarów o właściwościach określanych przez Klienta (sprzedaż na indywidualne zamówienie). Termin i czas realizacji zamówienia indywidualnego jest ustalany w momencie zawarcia umowy.

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje przy sprzedaży na indywidualne zamówieniekupującego, towarów nie znajdujących się w stanach magazynu sklepowego.

Towary sprowadzane na specjalne zamówienie Kupującego, nie stanowiące stanu magazynowego Sklepu, nie są wysyłane za pobraniem. Przed złożeniem zamówienia przez Sklep u Producenta, wymagana jest wpłata zadatku w wysokości 30% wartości zamówienia. Zamówienie jest składane u Producenta w dniu zaksięgowania pieniędzy na koncie.

Towar przed wysłaniem do klienta podlega dokładnemu sprawdzeniu pod względem jakościowym.

Reklamacje

Różnice w wyglądzie Produktów zamówionych z otrzymanymi - nie stanowią podstawy do reklamacji Produktu. Prezentowane w sklepie zdjęcia mogą nieznacznie odbiegać wyglądem od oryginału - zniekształcenia wynikające z obróbki technicznej lub błędne ustawienia monitora .

Reklamacje rozpatrywane będą na podstawie pisemnego oświadczenia Klienta. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu do 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia reklamacji przez Sklep Internetowy.

W przypadku uznania reklamacji, wadliwy towar zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe(np. z powodu wyczerpania asortymentu), właściciel Sklepu Internetowego zwróci Klientowi równowartość ceny towaru, albo obniży cenę towaru.

Reklamacje zgłaszane w formie pisemnej, należy przesyłać na adres e-mail podany na stronie Sklepu.

Informacja o przyjęciu lub odrzuceniu reklamacji zostanie przesłana Klientowi na adres podany w formularzu reklamacyjnym.

Wszelkie wątpliwości związane z reklamacjami można wyjaśnić pod adresem e-mail podanym na stronie Sklepu lub pod nr telefonu 15 644 52 24.

Sklep ustosunkuje się do żądań Klienta w terminie 14 dni roboczych od momentu zgłoszenia niezgodności towaru. Jeżeli sprawa będzie wymagała dodatkowych ekspertyz technicznych wykonanych przez zewnętrzne firmy termin ten może zostać wydłużony.

W pisemnym, podpisanym przez Klienta lub osoby uprawnione do jego reprezentowania oświadczeniu należy podać:

Imię i nazwisko

Dokładny adres(ulica, numer domu, kod pocztowy, miejscowość)

Nazwę ,numery, ilości towarów, które są reklamowane

Powód reklamacji

Wskazanie, czy ewentualny zwrot pieniędzy ma zostać dokonany przelewem, wraz z ewentualnym podaniem nr rachunku bankowego klienta

Nr faktury(jeśli została wystawiona)

Uprawnienia do odstąpienia od umowy

Umowa Sprzedaży zawierana przez Sklep z Klientem za pośrednictwem Sklepu stanowi umowę zawieraną na odległość w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827).

Zgodnie z art.221 Kodeksu Cywilnego za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej nie związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Świadczenia usług rozpoczętych, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu- są to przypadki w których klientowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy.

Klient może odstąpić od Umowy Sprzedaży, bez podawania przyczyn, składając  stosowne oświadczenie o odstąpieniu w terminie 14 dni od dnia otrzymania Produktu. Odstąpienie jest skuteczne, o ile wysłanie oświadczenia o odstąpieniu nastąpiło przed upływem 14 dni od dnia odebrania Produktu.
Klient zobowiązany jest do zwrotu Produktu nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy Sprzedaży.
Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
Sklep  zwraca wszystkie płatności otrzymane od Klienta, w tym cenę Produktu oraz poniesiony przez Klienta koszt dostawy Produktu do Klienta, w terminie 14 dni od dnia, w którym została poinformowana przez Klienta o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. W przypadku, w którym Klient wybrał inny sposób dostarczenia niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia danego Produktu oferowany przez Sklep, Sklep nie zwraca Klientowi dodatkowych kosztów wynikłych z takiego wyboru.
 

Klient składa oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży poprzez:
- skorzystanie ze wzoru formularza odstąpienia od umowy dostępnego pod regulaminem na naszej stronie jako załącznik nr 1 do regulaminu

- złożenie innego jednoznacznego oświadczenia, w którym poinformuje Sklep o decyzji o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży.

-Złożenie oświadczenia o odstąpieniu może nastąpić na piśmie (wówczas należy je przesłać na adres siedziby Sklepu: Ul. Działkowców 19 , 39-432 Gorzyce) albo w formie elektronicznej (na adres poczty elektronicznej Sklepu: sklep.panele24@gmail.com).

W przypadku, w którym Klient odstępuje od Umowy Sprzedaży wyłącznie w odniesieniu do niektórych Produktów objętych jednym zamówieniem, zasady zwrotu kosztów dostawy są następujące:
- jeżeli koszt dostawy Produktów, co do których Klient nie odstąpił od Umowy Sprzedaży, byłby równy lub wyższy niż koszt dostawy wszystkich zamówionych Produktów poniesiony przez Klienta, Sklep nie zwraca Klientowi kosztów dostawy;

  w innych przypadkach niż wskazane w pkt 1) powyżej – Sklep zwraca koszty dostawy w części, proporcjonalnie do kosztów przesłania poszczególnych Produktów, gdyby każdy z nich przesyłany byłby osobno. 

Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu do Sklepu.
Klient uprawniona jest do wstrzymania się ze zwrotem kwot, do momentu otrzymania Produktu od Klienta lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania Produktu, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej.
Zwrot kwot , następuje z wykorzystaniem tej samej metody płatności, z której korzystał Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie.
Zwrotowi nie podlegają towary, w której wybrana została opcja odbioru osobistego w siedzibie firmy. Ponieważ w takim przypadku do faktycznej sprzedaży i zawiązania umowy kupna/sprzedaży dochodzi w siedzibie firmy. Przez Internet składane jest tylko zlecenie dostarczenia towaru do klienta.

Gwarancja, oraz prawo odstąpienia od umowy nie obowiązują, gdy produkt dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi pochodzenia zewnętrznego. Dlatego zawsze przed odebraniem przesyłki kurierskiej należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub, gdy plomby (taśmy) są zerwane należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie.

Warunki końcowe

Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. jest jedynie zaproszeniem do rozpoczęcia rokowań (zgodnie z art. 71 k.c.). Zastrzegamy sobie prawo do niezrealizowania zamówień z ważnych powodów ekonomicznych.

Regulamin określa zasady zakupów w Sklepie. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w regulaminie.

Niniejszy regulamin jest integralną częścią każdej umowy zawieranej za pośrednictwem Sklepu internetowego. Jest on powszechnie dostępny na stronie www.panele24.com.pl Klient może go utrwalić w pamięci swojego komputera lub wydrukować.

Regulamin obowiązuje od dnia 25 GRUDNIA 2014r.

Polityka prywatności:

    W celu zapewnienia naszym klientom najwyższej jakości obsługi w każdym aspekcie oświadczamy, że:

Zobowiązujemy się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. „O ochronie danych osobowych”. Zgodnie z tą ustawą Kupującemu przysługuje prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.

Dostęp do tych danych mają tylko nieliczne uprawnione osoby.  Wykorzystujemy je jedynie na potrzeby realizacji zamówień

„Klient dokonujący zakupu w sklepie wyraża zgodę na przekazanie swojego adresu e – mail do Grupa Allegro Sp. Z o.o. z siedzibą w Poznaniu oraz na przetwarzanie przez sklephttp://panele24.com.pl oraz Grupa Allegro Sp. Z o.o., danych osobowych Klienta w celu wypełnienia ankiety z opinią o dokonanej transakcji w Sklepie http://panele24.com.pl (zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 ).”

 

Dane firmy:

FHU Piotr Furtak

Materiały Wykończeniowe

Ul. Działkowców 19

39-432 Gorzyce

Nip: 867-202-74-46

Tel.531 650 001

e-mail: sklep.panele24@gmail.com

ZAŁĄCZNIK nr 1

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY


     Materiały Wykończeniowe Piotr Furtak

     39-432 Gorzyce

     ul. Działkowców 19

     poczta email: sklep.panele24@gamil.com


Ja ............................................................niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy ........................................................................................, numer oferty............................................................................................
Data zawarcia umowy to................................................., data odbioru ...........................................................................................

<![if !supportLists]>1.    <![endif]>
Imię i nazwisko....................................................................
..................................................................................
Data.....................................................................................

 

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Loading...